Zuzanna Szczęch
2022/2023

Studia 2 St 

Międzypokoleniowe Centrum Informacji
dyplom magisterski 2023


Tematem pracy jest przedstawienie koncepcji projektu adaptacji budynku
w Dzikowie, dzielnicy Tarnobrzega, wraz z otaczającym go terenem, na ośrodek wsparcia zawodowego i aktywności społecznej, a także rehabilitacji osób
z doświadczeniem różnych ograniczeń i niepełnosprawności.
Całość opracowania powstała w ramach współpracy z Fundacją Serce Lasowiackie im. Barbary i Franciszka Mortków. 

Na Międzypokoleniowe Centrum Integracji składają się trzy placówki: budynek główny, budynek warsztatowy oraz zespół domków noclegowych. Misja MCI polega na stworzeniu otoczenia sprzyjającego budowaniu i pogłębianiu relacji między osobami reprezentującymi różne grupy wiekowe oraz inny poziom sprawności fizycznej czy umysłowej. Jest to próba wykreowania przestrzeni, która umożliwia swobodną wymianę wiedzy i umiejętności, zgodnie z zasadą lifelong learning oraz solidarność międzypokoleniową. Wszystkie te działania mają na celu wzbogacenie i rozwijanie jednostek niezależnie od wieku, zarówno na płaszczyźnie indywidualnej, jak i w kontekście grupowym oraz wpływanie na rozwój lokalnej społeczności. Dodatkowo program MCI nacechowany jest dążeniem do zachowania i promocji kultury lasowiackiej. Międzypokoleniowe Centrum Integracji dąży do dostarczenia różnorodnych programów edukacyjnych dostosowanych do potrzeb i oczekiwań osób
w różnych fazach życia. Ich celem jest rozwijanie kreatywności przy jednoczesnym respektowaniu indywidualności i tożsamości.  Projekt stanowi próbę odpowiedzi na kwestie dotyczące tworzenia integracji międzyludzkich, ale również relacji w kontekście miejsca, kultury czy historii. Zaproponowana została adaptacja budynku w Tarnobrzegu na Międzypokoleniowe Centrum Integracji mające na celu wielopłaszczyznowe wsparcie w budowaniu relacji między przedstawicielami pokoleń, a także oferujące przestrzeń do kreatywnego i edukującego spędzania czasu.

Ważnym krokiem w stronę udanej adaptacji tarnobrzeskiego domu jest zwrócenie się ku historii miasta i jego architektury. Analizie poddane zostały charakterystyczne elementy, które powtarzają się na domach tarnobrzeskich na starych fotografiach. 

Punktem wyjścia do prac związanych z planowaniem przebiegu adaptacji była analiza istniejącego miejsca – projekt to dopasowanie nowej funkcji do zastanej przestrzeni. Najbardziej złożonym zabiegiem było dobudowanie zewnętrznej windy, co umożliwiło komunikację między piętrami osobom
z niepełnosprawnością ruchową. Kolejnym zabiegiem było powiększenie ganka i stworzenie w nim holu. Zlikwidowane zostało nienadające się do użytku dobudowane pomieszczenie na poziomie piwnic, natomiast elementem dodanym do całości został taras ciągnący się wzdłuż zachodniej ściany.
Dla spójności wizualnej wcześniej czterospadowy dach został zmieniony na dwuspadowy. Poprzez poszerzenie korytarzy, wydzielenie przeszklonych ścian zamiast okien, przesunięcie ścian działowych, poprawiona została komunikacja wewnątrz budynku. 

Wnętrze budynku zostało podzielone na strefy ze względu na swoje przeznaczenie. Układ funkcjonalny został dopasowany do rodzaju pomieszczeń tak, by w możliwie jak najmniejszym stopniu ingerować
w strukturę zastanej przestrzeni. Zaproponowano rozwiązania przestrzenne umożliwiające stworzenie m.in. sal do ćwiczeń, gabinetów do konsultacji lekarskich, sali fotograficznej i komputerowej, pracowni do różnego rodzaju warsztatów manualnych, przestrzeni wystawienniczych, ogrodów sensorycznych czy plenerowych zajęć botanicznych. Ważnym elementem było takżę uwzględnienie potrzeb związanych z czasowym pobytem gości, wydzielenie bazy noclegowej a także  stworzenie odpowiednich warunków dla zaplecza technicznego, sanitarnego i administracyjnego obiektu oraz ustanowienie w tym miejscu centrum promocji kultury regionalnej

Wykorzystując naturalny spadek i rzeźbę terenu w północnej części posesji, wyznaczone zostały ścieżki spacerowe, a także zaprojektowano rampy oraz schody dostosowane do zmian w wysokości powierzchni placu.   

20 czerwca 2023 w Tarnobrzegu miała miejsce prezentacja etapu projektu oraz pierwsze spotkanie o charakterze konsultacji społecznych, dotyczące powstania tego rodzaju miejsca. Dzięki możliwości spotkania zainteresowanych, współpracujących środowisk i instytucji, inicjatywa omówiona została wielowątkowo, zarówno ze strony organizatorów
i projektantów jak i ze strony potencjalnych użytkowników.
Możliwość pierwszych konsultacji społecznych, pozwoliła na wstępną weryfikację powstałych koncepcji oraz zaplanowanie niezbędnych działań, co zaowocowało finalną koncepcją dyplomowej pracy magisterskiej. 
 
Zuzanna Szczęch
(2022/2023)